Aeroclub Beverwijk,  Beverwijk

  aeroclubbeverwijk@live.nl

Disclaimer / Gebruiksvoorwaarden website AeroClubBeverwijk.nl

 

Vereniging AeroClub Beverwijk (voortaan: Vereniging) biedt je de website aeroclubbeverwijk.nl en de informatie erop aan op voorwaarde dat je, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden in dit artikel. Onder "informatie" wordt verstaan alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.


1. Registratie

Het Bestuur van de Vereniging verleent eventueel toestemming aan Gebruikers om zich te registreren op de website, te participeren aan discussie’s en het inzien van afgeschermde informatie, maar mag naar eigen inzicht daarvan afwijken en besluiten geen toestemming te verlenen. Hierover mag gecorrespondeerd worden.

Reeds geregistreerde bezoekers dienen zich te houden aan regels van goed fatsoen en taalgebruik. Beledigend of kwetsend taalgebruik, te oordelen door het Bestuur van de Vereniging, wordt niet getolereerd en kan bestraft worden met uitschrijving, desnoods zonder aankondiging vooraf.

Geregistreerde bezoekers geven toestemming om hun woonplaats en gebruikersnaam aan andere geregistreerde bezoekers te tonen.


2. Bescherming van de persoonsgegevens

De gegevens die de Vereniging langs de website van de bezoekers ontvangt, worden opgenomen in de bestanden van de website of de Vereniging. Zij dienen uitsluitend om de door hen gevraagde informatie te verstrekken en om de dienstverlening aan hen te verbeteren. Overeenkomstig de wet van de verwerking van persoonsgegevens heb je het recht om je gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Dit kan online of met een schriftelijk verzoek daartoe aan de Vereniging. De ontvangen gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.


3. Aansprakelijkheid

De Vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht.

De Vereniging heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat de Vereniging de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan deze informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande bekendmaking.

De Vereniging, het VerenigingsBestuur noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties, formulieren en informatiediensten.


4. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt verkregen op welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren. Gebruik en reproductie van fotomateriaal is uitdrukkelijk verboden.

De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan de Vereniging of aan de organisaties die het Verenigingsbestuur hiervoor binnen het kader van deze website toestemming hebben gegeven.


5. Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. De Vereniging controleert deze websites en deze informatie regelmatig maar niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat de Vereniging de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen het Bestuur en de eventuele commerciële uitbaters van deze sites of verwijzingen. De Vereniging aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van de Vereniging direct of indirect verwijst.


versie: v1.1 dd. 03januari2014

 

home